บริษัท ไทยฟอร์จจิ้ง พาร์ทส จำกัด ได้ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  เป็นหลักและกิจกรรมหลักในการผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์ มีกิจกรรม Cold Forging , Machining CNCและ Friction Welding ปัจจุบันมีเครื่องจักรเพียงพอต่อการผลิต สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งในอนาคตก็จะมีการขยายการผลิตให้เพิ่มมากขึ้น โดยมีการเพิ่มเครื่องจักร Cold Forging และเครื่องจักรอื่นๆ ที่สำคัญต่อการผลิต ทั้งนี้องค์กรได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการเพิ่มกำไรให้กับองค์กร ลดต้นทุนของกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านวัตถุดิบ,ของเสียที่เกิดขึ้นและจำนวนบุคลากรที่เหมาะสม โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้                       
ส่่วนแบ่งทางการตลาด    

           เนื่องจากทางบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ส่วนใหญ่เกี่ยวกับงาน Cold Forging Machining ซึ่งในประเทศไทย ยังมีคู่แข่งทางการตลาดน้อยราย เพราะชิ้นส่วนผลิตลูกค้านำเข้ามาจากต่างประเทศ เนื่องจากมีผู้ผลิตงาน Cold Forging Machining ไม่กี่รายในประเทศ         

ุดเด่น

           เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ที่นำเข้าเครื่องจักรประเภท Cold Forging ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง อีกทั้งยังมีเครื่องจักรประเภท Machining และเครื่องจักรอื่นๆ สามารถผลิตชิ้นงานเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำเอาไปประกอบกับงานของลูกค้าได้เลย ซึ่งมีน้อยรายที่มีกระบวนการผลิตแบบผลิตจนจบเป็น Part Finished Goods และในกระบวนการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า สะดวกและส่งทันตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด ทำให้ทางบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบในการขยายตลาด และเติบโตได้อย่างรวดเร็ว            

ารตลาด/แนวโน้ม 

           เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเจริญเติบโตของบริษัทฯ ให้ก้าวไปสู่ระดับสากลและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังพื้นตัวและมีแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นทางบริษัท จึงได้กำหนดนโยบาย ดังต่อไปนี้  
           • บริษัทได้จัดให้มีการเข้าร่วมงานในการจัดนิทรรศการงานต่างๆ เพื่อนำเสนอกิจกรรมผลิตภัณฑ์ในการผลิต
           •  จัดหา ลูกค้ารายใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
           •  จัดหา New model จากลูกค้ารายใหม่ และพัฒนาคุณภาพชิ้นงานอย่างสม่ำเสมอ

ด้านการศึกษา/พัฒนาความรู้ 

           บริษัทมีการกำหนดให้มีการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานก่อนเข้าทำงานและเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร และกระจายความรู้/ความสามารถในการทำงานทั่วทั้งองค์กรโดยกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมในระบบบริหารคุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน บริษัทกำหนดให้พัฒนาบุคลากรต้องทำอย่างต่อเนื่องโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสนองต่อความต้องการลูกค้าและและคุณภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์
 

การสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า

           บริษัทได้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยการออกไปตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ทำผลมาประเมินวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ การพบปะเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับฟังปัญหา และข้อร้องเรียน ตลอดจนสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง โดยตรงของเจ้าหน้าที่การตลาด เพื่อนำข้อมูลที่ได้กลับมาวิเคราะห์และปรับปรุงนั้นถือเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อีกทาง 

สถานที่ตั้ง และสิ่งอำนวยความสะดวก

           บริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นจุดกึ่งกลางการขนส่งเนื่องจากตั้งอยู่ระหว่างถนนสายสำคัญ 2 สายหลัก มุ่งสู่ท่าเรือแหลมฉบัง และจังหวัดระยอง คือ บางนา-ตราด และทางด่วนกรุงเทพฯ - ชลบุรี (ถนนมอเตอร์เวย์) เป็นพื้นที่ ที่มีศักยภาพในการรองรับการขยายตัว และความเจริญเติบโตในอนาคต ซึ่งทำให้การเดินทางจากบริษัทฯ ไปถึงลูกค้านั้นสะดวกรวดเร็ว สามารถลดเวลาในการส่งสินค้า และการเดินทางไปเยี่ยมลูกค้า และยังไม่ถูกจำกัดเวลาของรถบรรทุกในกรณีส่งสินค้า สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จะดำเนินการจัดการในด้าน สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างครบครันรวมถึงระบบประปา, ระบบการจัดการน้ำเสีย

การลงทุน                              

            ในปี 2012 ทางบริษัทฯ มีการลงทุนทรัพย์กับสินถาวร ประเภทเครื่องจักร เพื่อเพิ่มศักยภาพ และรองรับต่อการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้น            ในปี 2013 จะลงทุนในการปรับปรุง Area และ Facility ต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการปรับปรุง 
           ในปี 2016 มีการลงทุนเพิ่มเครื่องจักร Cold Forging   170 Ton จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ Air Pressure ให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต โดยเพิ่ม Air Compressor Pump  1 เครื่องให้เพียงพอต่อการใช้งานและเพื่อการวางแผนการซ่อมบำรุงรักษา                         
           ในปี 2017 ได้เพิ่มการลงทุนการเพิ่มเครื่องตรวจวัด CMM  จำนวน  1 เครื่อง เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของลูกค้า                     
           ในปี 2017 ได้เพิ่มการลงทุนเครื่องจักร CNC Lathe  จำนวน 63 ครื่อง เพื่อตอบสนองต่อยอดของการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งลูกค้ารายเดิมและรายใหม่