นโยบายการอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ
                      เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกส่วนและเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดบริษัทไทยฟอร์จจิ้ง พาร์ทส จำกัดจึงได้กำหนดนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมไปถึงการลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
                        1.บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงาน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
                        2.บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจเทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางปฏิบัติที่ดี

                        3.บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงาน
              4.บริษัทฯ จะสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


     Energy Conservation Policy
                      Thai Forging Parts Co., Ltd. recognizes the importance of energy value and future trends. Therefore, an energy conservation management policy has been established to ensure the most efficient use of energy as well as to reduce unnecessary energy loss. The details are as follows.
                        1. Implement and develop an appropriate energy conservation management system. by requiring energy conservation It is part of the operations of the company. Comply with laws and other requirements Related
                        2. Implement improvements in energy resource efficiency of the organization. consistently and appropriate to the business technology used and best practices

                        3.Conserving energy is the duty and responsibility of all executives and employees of the company who must cooperate in complying with the specified measures. Follow up and report to the Energy Conservation Management Working Group.
           4. Support personnel resources, budget, working time, training and participation in suggesting ideas. To develop work on energy conservation to be effective.