นโยบายการอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ
                               เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกส่วนและเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดบริษัทไทยฟอร์จจิ้ง พาร์ทส จำกัดจึงได้กำหนดนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมไปถึงการลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
                               1.บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงาน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
                               2.บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจเทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางปฏิบัติที่ดี
                               3.บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงาน
                  4.บริษัทฯ จะสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ