นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
               บริษัทฯมีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยห้ามผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท ไทย ฟอร์จจิ้ง พาร์ทส จำกัด หรือผู้ที่ทำงานให้กับบริษัทฯ กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม โดยต่อตนเอง ครอบครัวเพื่อนและคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้หรือผู้เสนอให้สินบนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ให้แก่หน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ โดยจะต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด    

Anti-Corruption Policy
                Executive ban Employees and employees of Thai Forging Parts Co., Ltd. or those who work for the company. Do any acts related to corruption All forms of corruption for direct and indirect benefits by themselves, family, friends and acquaintances regardless of whether they are in the capacity of the recipient Givers or offers of bribes, both monetary and non-monetary to government agencies or private entities related to the Company in business which must strictly follow the policy    

汚職防止ポリシー
               役員の禁止 タイ・フォージング・パーツ社の従業員および従業員、または同社に勤務する者。汚職に関連するあらゆる行為を行うこと 受領者の立場にかかわらず、本人、家族、友人、知人による直接的および間接的な利益を目的としたあらゆる形態の汚職 政府機関や政府機関に対する金銭的および非金銭的な贈賄または賄賂の提供ポリシーに厳密に従う必要があるビジネス上の当社に関連する民間団体