นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น                                                                                
                ห้ามผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท ไทย ฟอร์จจิ้ง พาร์ทส จำกัด หรือผู้ที่ทำงานให้กับกลุ่มบริษัทฯ กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม โดยต่อตนเอง ครอบครัวเพื่อนและคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้หรือผู้เสนอให้สินบนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ให้แก่หน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ โดยจะต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด