นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
                        ความปลอดภัยในการทำงานจะเกิดขึ้น ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจตามหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร นับตั้งแต่คณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ และเพื่อให้การบริหารงานด้านความปลอดภัยฯ มีการดำเนินงานไป ด้วยความสะดวก ราบรื่น บริษัทฯจึงกำหนดนโยบาย ดังต่อไปนี้     
                      1.บริษัทฯ จะส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความปลอดภัย
                      2.บริษัทฯ ถือว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ ดังนั้นเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน จึงถือเป็นนโยบายสำคัญของบริษัทฯ       
                     3.บริษัทฯ จะสนับสนุน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ความปลอดภัย ให้เพียงพอกับสภาพการทำงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักถึงอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในขณะทำงาน ตลอดจนแนะนำ ชี้แจงให้ทราบถึงสาเหตุและวิธีป้องกัน       
                      4.บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อวางแผน และโครงการ เกี่ยวกับความปลอดภัย ตลอดจนการบริการและพัฒนาแผนงาน    

       5.บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับที่บริษัทฯกำหนด โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด   
                      6.บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบาย ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเองและเพื่อนร่วมงาน โดยปฏิบัติตามกฎข้อบังคับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บริษัทฯ ได้กำหนดและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
                      7.พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนหรือละเลยอาจถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ       
                      8.บริษัทฯ จะถือว่าผลงานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นหลักเกณฑ์ หนึ่งในการประเมินผล